Terms and Conditions

Inhoudsopgave:

Terug

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Terug

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

LongLady Fashion Company BV
handelend onder de naam: LongLady

Vestigings- & bezoekadres:
Leeuwenhoekstraat 120
2652 XL Berkel en Rodenrijs

Telefoonnummer: 010 5114151
Bereikbaarheid:
Maandag en dinsdag van 09:30 uur tot 17:00 uur
Donderdag en vrijdag van 09:30 uur tot 17:00 uur

E-mailadres: info@longlady.nl

KvK-nummer: 54048648
BTW-identificatienummer: NL851134087.B.01 Terug

Artikel 3 - Toepasselijkheid

    • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
    • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
    • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
    • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Terug

Artikel 4 - Het aanbod

    • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
    • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
    • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:de prijs inclusief belastingen;
    • de eventuele kosten van aflevering;
    • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
    • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
    • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
    • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
    • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het regulier basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
    • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
    • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
    • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
    • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
    • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Terug

Artikel 5 - De overeenkomst

Terug

    • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
    • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
    • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
    • De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
    • De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
     a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
     b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
     c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
     d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
     e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
    • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Terug

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten

    • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van levering van het product bij de consument op zijn adres of een gekozen parcelpunt. Binnen deze 14 dagen moet de retour weer door de ondernemer zijn terug ontvangen. 
    • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Terug

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

    • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terug verzending voor zijn rekening.
    • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Terug

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

    • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
    • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
     a. outlet items
     b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
     c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
     d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
     e. die snel kunnen bederven of verouderen;
     f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
     g. voor losse kranten en tijdschriften;
     h.voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
    • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
     a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
     b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
     c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Terug

Artikel 9 - De prijs

    • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
    • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
    • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
    • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
     a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
     b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
    • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Terug

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

    • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
    • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Terug

Artikel 11 - Levering en uitvoering

    • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
    • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
    • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
    • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
    • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
    • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering bij de transporteur wat door inscannen van het pakje door transporteur is bewezen.

Terug

Artikel 12 - Duurtransacties

    • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
    • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Terug

Artikel 13 - Betaling

    • Voorzover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid1.
    • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling , alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
    • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te vermelden.
    • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Terug

Artikel 14 - Klachtenregeling

    • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
    • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
    • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Terug

Artikel 15 - Geschillen

    • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

    • Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Terug

 

Aanvulling op de Algemene Voorwaarden inzake garantie

LongLady.nl geeft drie maanden garantie op productie- en materiaalfouten van de kleding (ongebruikt/ongewassen/met labels) en gaat in vanaf de factuurdatum van de kleding.

Garantie redenen voor kleding:

    • Fouten/onvolkomenheden in materiaal of naden voor gebruik
    • Verkleuringen, voor gebruik
    • Uitgelopen kleuren
    • Fouten in pasvorm (voorbeeld verschillende lengte van broekspijpen)
    • Onacceptabele maatafwijking (>8%)
    • Gaten in het materiaal, voor gebruik
    • Uitgerekte materialen, voor gebruik

Gedragen en/of gewassen kleding komt niet in aanmerking voor retournering of garantie. Bij oneigenlijk gebruik van kleding verlenen wij geen garantie (bijvoorbeeld bij het bedrukken van de kleding).
Garantie op kleding wordt alleen gegarandeerd op fabricage en materiaalfouten. Garantie aanvragen worden alleen geaccepteerd indien er overleg is gepleegd met onze klantenservice.

Tip: controleer en pas de ontvangen kleding voor gebruik/wassen op juiste pasvorm en schade.

In sommige gevallen kan LongLady besluiten uit coulance het product indien mogelijk te (laten) repareren. Kosten voor het toesturen van het kledingstuk is voor klant. De kosten van repareren en terugsturen naar de klant neemt LongLady voor haar rekening.


Terug

Aanvulling op de Algemene Voorwaarden inzake cadeaubonnen

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Longlady Fashion Company b.v.("Longlady.nl") uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Longlady.nl cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

    • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Longlady.nl uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Longlady.nl en door Longlady.nl aangewezen derde partijen.
    • Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Longlady.nl te worden verstrekt. Longlady.nl behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Longlady.nl of een door Longlady.nl aangewezen derde partij aan je is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Longlady.nl te overleggen.
    • Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in de "kledingtas" te plaatsen. In de kledingtas vind je een regel “kortingsbonnen” en hier vul je de exacte code in.
    • De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is onbeperkt geldig.
    • Cadeaubonnen uitgegeven door Longlady.nl en/of door Longlady.nl aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.Longlady.nl.
    • Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
    • Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
    • De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde dient in overleg met Longlady.nl vastgesteld te worden.
    • Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL of Bankoverschrijving.
    • In geval Longlady.nl overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van Ideal heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van Ideal of bankoverschrijving is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo.
    • Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
    • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
    • Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
    • Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
    • Per bestelling kan je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

Het inwisselen van jouw cadeaubon(nen) is heel eenvoudig:

    • Leg een of meer artikelen in jouw winkelwagen.
    • Ga naar "Winkelwagen".
    • In de winkelwagen kan je de kortingscode invoeren bij Kortingscode. Voer de code exact in (cijfers, letters, streepjes).

Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met ons. Longlady.nl zal jouw e-mail zo spoedig mogelijk behandelen.

Terug

Aanvulling op de Algemene Voorwaarden inzake kortingscodes

Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van kortingscodes die je worden aangeboden door Longlady Fashion Company b.v. (Longlady.nl). Door gebruik te maken van Longlady.nl kortingscodes ga je akkoord met deze voorwaarden.

    • Deze voorwaarden zijn van toepassing op digitale en gedrukte kortingscodes die worden aangeboden door Longlady.nl.
    • Voor digitale kortingscodes die bestaan uit een nummer geldt in veel gevallen dat deze zijn gekoppeld aan een e-mailadres. De kortingscode werkt alleen als het betreffende e-mailadres wordt gebruikt bij het bestellen van artikelen. De kortingscode kan niet in combinatie met een ander e-mailadres worden gebruikt.
    • De aard, duur en vervaldatum van een aanbieding en overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen. Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde periode geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
    • Kortingscodes uitgegeven door Longlady.nl kan je gebruiken voor aankopen bij Longlady.nl (Longlady Fashion Company b.v.). De kortingscodes zijn niet geldig voor artikelen die via www.Longlady.nl worden aangeboden door derden, zoals artikelen van externe Longlady.nl verkopers en tweedehands artikelen.
    • De kortingscode geldt niet voor artikelen uit de magazijnuitverkoop of sale artikelen, tenzij de kortingscode specifiek voor deze artikelen is bedoeld.
    • Je kan kortingscodes niet gebruiken voor openstaande bestellingen.
    • Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere kortingscode dat deze per persoon en per e-mailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.
    • Als een kortingscode gebruikt wordt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de overige waarde van de kortingscode.
    • Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
    • Je kan kortingscodes niet ruilen voor geld. Je kan met een kortingscode geen korting krijgen op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende kortingscode-actie geldt en die nader zijn omschreven in de uitingen waarin de kortingscode is opgenomen.
    • Kortingscodes worden eenmalig verstrekt. In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.
    • Het is niet toegestaan kortingscodes te wijzigen of te vervalsen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of doorsturen (forwarden).
    • Je kan kortingscodes niet gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
    • Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.
    • Per bestelling kan er van 1 kortingscode cq actie gebruikt gemaakt worden.
    • Inwisselen van loyaltypunten kan niet tegelijkertijd met een andere kortingscode gebruikt worden.

Het inwisselen van jouw kortingscode is heel eenvoudig:

    • De voorwaarden en mogelijkheden voor gebruik verschillen per kortingscode. Lees daarom de e-mail waarin de kortingscode vermeld staat zorgvuldig door.
    • Leg een of meer artikelen in jouw winkelwagen.
    • Ga naar "Winkelwagen".
    • In de winkelwagen kan je de kortingscode invoeren bij Kortingscode. Voer de code exact in (cijfers, letters, streepjes).

Heb je vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Terug

Aanvulling op de Algemene Voorwaarden inzake aankopen in onze winkel

Wanneer je in onze showroom kleding hebt gekocht dan mag je binnen 7 dagen de kleding, mits ongedragen, onbeschadigd en met aangehechte kaartjes, in onze showroom komen ruilen. Wij geven geen geld terug. Afgeprijsde artikelen kunnen niet geretourneerd worden.

Terug